toán tử trong php
toán tử trong php

1. Toán tử trong PHP – Giới thiệu

Toán tử trong PHP (Operators) được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các biến và giá trị.

PHP phân chia các toán tử trong các nhóm sau:

  • Arithmetic operators (toán tử số học)
  • Assignment operators (toán tử chuyển nhượng)
  • Comparison operators (toán tử so sánh)
  • Increment/Decrement operators (toán tử tăng / giảm)
  • Logical operators (toán tử logic)
  • String operators (toán tử chuỗi)
  • Array operators (toán tử mảng)

2. Arithmetic operators (toán tử số học)

Các toán tử số học trong PHP được sử dụng với các giá trị số để thực hiện các phép tính số học chung, chẳng hạn như phép cộng, phép trừ, phép nhân, vv
Toán tửTênVí dụGiải thích
+Cộng$x + $yTổng $x và $y
-Trừ$x - $yHiệu của $x và $y
*Nhân$x * $yTích của $x và $y
/Chia$x / $yThương của $x và $y
%Số dư$x % $ySố dư của $x chia $y
**Hàm số lũy thừa$x ** $yKết quả tính lũy thừa của $x và $y
(được giới thiệu trong PHP 5.6)

3. Assignment operators (toán tử gán giá trị)

Các toán tử gán trong PHP được sử dụng với các giá trị số để viết giá trị cho một biến.

Toán tử gán cơ bản trong PHP là “=”. Nó có nghĩa là toán hạng bên trái được đặt thành giá trị của biểu thức gán bên phải.

Phép gánTương tựGiải thích
x = yx = yx bên trái được đặt giá trị của biểu thức bên phải là y
x += yx = x + yCộng
x -= yx = x - yTrừ
x *= yx = x * yNhân
x /= yx = x / yChia
x %= yx = x % ySố dư

4. Comparison operators (toán tử so sánh)

Các toán tử so sánh trong PHP được sử dụng để so sánh hai giá trị (số hoặc chuỗi):
Toán tửTênVí dụGiải thích
==Bằng$x == $yTrả về True nếu $x bằng $y
===Giống hệt nhau$x === $yTrả về True nếu $x bằng $y và cả hai có cùng kiểu
!=Khác$x != $yTrả về True nếu $x khác $y
<>Khác$x <> $yTrả về True nếu $x khác $y
!==Không giống hệt nhau$x !== $yTrả về True nếu $x khác $y hoặc cả hai khác kiểu
>Lớn$x > $yTrả về True nếu $x lớn hơn $y
<Nhỏ$x > $yTrả về True nếu $x nhỏ hơn $y
>=Lớn hơn hoặc bằng$x >= $yTrả về True nếu $x lớn hơn hoặc bằng $y
<=Nhỏ hơn hoặc bằng$x <= $yTrả về True nếu $x nhỏ hơn hoặc bằng $y

5. Increment/Decrement operators (toán tử tăng / giảm)

Các toán tử tăng trong PHP được sử dụng để gia tăng giá trị của biến.
Các toán tử giảm trong PHP được sử dụng để giảm dần giá trị của một biến.
Toán tửTênGiải thíchVí dụ $x = 10
++$xPre-incrementTăng $x lên 1 trước, sau đó trả về $x.echo ++$x
kết quả: 11
$x++Post-incrementTrả về $x trước, sau đó tăng lên 1echo $x++
kết quả: 10
--$xPre-decrementGiảm $x xuống 1 trước, sau đó trả về $xecho --$x
kết quả: 9
$x--Post-decrementTrả về $x trước, sau đó giảm xuống 1echo $x--
kết quả: 10

6. String operators (toán tử chuỗi)

Trong PHP có hai toán tử được thiết kế đặc biệt cho chuỗi: ..= 
Toán tửTênVí dụGiải thích
.Nối$txt1 . $txt2Nối chuỗi $txt1 và $txt2
.=Gán nối$txt1 .= $txt2Bổ sung $txt2 vào $txt1

7. Array operators (toán tử mảng)

Các toán tử mảng trong PHP được sử dụng để so sánh các mảng.
Toán tửTênVí dụGiải thích
+Kết hợp$x + $yKết hợp mảng $x và $y
==Bằng$x == $yTrả về True nếu mảng $x và $y có cùng khóa / giá trị
===Nhận dạng$x === $yTrả về True nếu mảng $x và $y không khác gì nhau
!=Khác$x != $yTrả về True nếu mảng $x khác $y
<>Khác$x <> $yTrả về True nếu mảng $x khác $y
!==Khác hoàn toàn$x !== $yTrả về True nếu mảng $x và $y khác nhau hoàn toàn

Như vậy các bạn đã hiểu sơ lược toán tử trong PHP là như thế nào. Để đi vào chi tiết các bạn theo dõi các bài tiếp theo nhé 🙂 Lộ trình học PHP căn bản


Nguồn: phpcanban.com

Toán tử trong PHP (Operators) – Chương 7
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ
Bài trướcHằng số trong PHP (Constants) – Chương 6
Bài tiếp theoCâu lệnh if else trong PHP – Chương 8
Mình là Nguyễn Công! Mình bắt đầu kiếm tiền Online từ năm 2017 và nhờ đó mà có thu nhập rất ổn định. Mình chia sẽ những dự án kiếm tiền Online tốt nhất đã được khảo sát và chắt lọc cho các bạn. Hy vọng thông qua những bài viết phân tích đánh giá ICO các bạn sẽ đưa ra quyết định đầu tư thành công!. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui! Group Facebook: https://goo.gl/CXVpWU Group Telegram: https://goo.gl/7w3c4t

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here