kiểu dữ liệu trong php
kiểu dữ liệu trong php

1. Kiểu dữ liệu trong PHP – Giới thiệu PHP Data Types

Các kiểu dữ liệu trong PHP (Data Types) – Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu của các loại khác nhau, và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể làm những việc khác nhau.

PHP hỗ trợ những kiểu dữ liệu sau đây:

 • String
 • Integer
 • Float (Số dấu chấm động – cũng có thể gọi là double)
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

2. PHP String (kiểu dữ liệu chuỗi)

Một chuỗi là một dãy ký tự, như “Xin chào Việt Nam!”. Một chuỗi có thể là bất kỳ văn bản bên trong dấu ngoặc kép. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép đơn hoặc ngoặc kép đôi:
Chạy ví dụ »

3. PHP Integer

Kiểu dữ liệu số nguyên (integer) là số không phải số thập phân và ở giữa -2,1448,483,648 và 2,147,483,647.

Quy tắc cho số nguyên:

 • Số nguyên phải có ít nhất một chữ số
 • Một số nguyên không được có dấu thập phân
 • Số nguyên có thể là dương hoặc âm
 • Các số nguyên có thể được xác định theo ba định dạng: số thập phân (10-based), hệ thập lục phân (16-based – bắt đầu với 0x) hoặc bát phân (8-based – bắt đầu bằng 0)

Trong ví dụ sau $x là một số nguyên. Hàm var_dump () của PHP trả về kiểu dữ liệu và giá trị:

Chạy ví dụ »

4. PHP Float

Một float (Số dấu chấm động) là một số với một số thập phân hoặc một số dạng số mũ.

Trong ví dụ sau, $x là một float. Hàm var_dump () của PHP trả về kiểu dữ liệu và giá trị:

Chạy ví dụ »

5. PHP Boolen

Một Boolean thể hiện hai trạng thái có thể: TRUE hoặc FALSE.

Chạy ví dụ »

Booleans thường được sử dụng trong kiểm tra có điều kiện. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về kiểm thử có điều kiện trong một chương sau của hướng dẫn này.

6. PHP Array (mảng)

Là một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Trong ví dụ sau $xe là một mảng. Hàm var_dump () của PHP trả về kiểu dữ liệu và giá trị:

Chạy ví dụ »

Bạn sẽ học nhiều về mảng trong các chương sau của hướng dẫn này.

7. PHP Object (đối tượng)

Đối tượng (object), là loại dữ liệu lưu trữ dữ liệu và thông tin về cách xử lý dữ liệu đó.

Trong PHP, một đối tượng phải được khai báo rõ ràng.

Đầu tiên chúng ta phải khai báo một lớp (class) đối tượng. Đối với điều này, chúng ta sử dụng từ khoá class. Một lớp (class) là một cấu trúc có thể chứa các thuộc tính và phương pháp:

Chạy ví dụ »

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các đối tượng trong một chương sau của hướng dẫn này.

8. PHP NULL Value (giá trị rỗng)

Null là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có thể có một giá trị: NULL

Một biến kiểu dữ liệu NULL là một biến không có giá trị được gán cho nó.

Mẹo: Nếu một biến được tạo ra mà không có giá trị, nó sẽ tự động được gán một giá trị NULL.

Các biến cũng có thể được làm trống bằng cách đặt giá trị NULL:

Chạy ví dụ »

9. PHP Resource

Resource là kiểu dữ liệu đặc biệt không phải là loại dữ liệu thực tế. Nó chỉ là lưu trữ của một tham chiếu đến các chức năng và các nguồn bên ngoài PHP.

Một ví dụ phổ biến về việc sử dụng kiểu dữ liệu Resource là tạo một kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Mình sẽ không nói về Resource ở đây, vì nó là một chủ đề nằm trong PHP nâng cao nhé!

10. Lời kết

Như vậy các bạn đã hiểu sơ lược kiểu dữ liệu trong PHP là như thế nào. Để đi vào chi tiết các bạn theo dõi các bài tiếp theo nhé 🙂 Lộ trình học PHP căn bản

 

Nguồn: phpcanban.com

Kiểu dữ liệu trong PHP (Data Types) – Chương 4
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ
Bài trướcCâu lệnh echo và print trong PHP- Chương 3
Bài tiếp theoChuỗi trong PHP (String) – PHP căn bản – Chương 5
Mình là Nguyễn Công! Mình bắt đầu kiếm tiền Online từ năm 2017 và nhờ đó mà có thu nhập rất ổn định. Mình chia sẽ những dự án kiếm tiền Online tốt nhất đã được khảo sát và chắt lọc cho các bạn. Hy vọng thông qua những bài viết phân tích đánh giá ICO các bạn sẽ đưa ra quyết định đầu tư thành công!. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui! Group Facebook: https://goo.gl/CXVpWU Group Telegram: https://goo.gl/7w3c4t

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here